─ R46.SYSOP (2:465/50) ──────────────────────────────────────────── R46.SYSOP ─
 Msg : 1492 of 1748 +1506 1548
 From : Andrew Porokhnyak          2:463/327    24 Aug 1999 20:47
 Subj : RFD: Кодовi таблицi укра?нських лiтер для FidoNet
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# --- 8< --- [fscu-xxx.002]
Document: FSCU-xxx
Version: 002
Date:   24-Aug-1999      Кодовi таблицi укра?нських лiтер для FidoNet
     (Кодовая таблица украинских букв для FidoNet)

               Версiя 2


             Андрiй Порохняк
            2:463/327@fidonet
Статус документу

  Цей документ пропону? рекомендацi? з позначення кодових
  таблиць для членiв FidoNet, що використовують укра?нську мову
  для написання листiв i бажають уникнути специфiчних проблем
  iз несумiснiстю двох кодових таблиць укра?нських лiтер.

  У разi затвердження структурою *C 46-го регiону 2-? зони
  FidoNet цей документ набува? статусу офiцiйно? рекомендацi?.

  Розповсюдження цього документу не ма? обмежень за умов
  невнесення змiн у його вмiст без узгодження з автором (у разi
  затвердження -- iз структурою, що його затвердила).Призначення документу

  Цей документ ма? метою узгодження використання кодових
  таблиць iз символами укра?нсько? абетки для приватно? пошти
  (netmail) та ехо-пошти (echomail) в мережi FidoNet.Преамбула

  Hа початку 1990-х рокiв на основi "альтернативно? таблицi
  ГОСТ" було затверджено двi новi кодовi таблицi, що мiстили
  специфiчнi укра?нськi лiтери (GHE WITH UPTURN, IE, UKRAINIAN
  I, YI): фiрмою MicroSoft таблицю CP866 та Верховною Радою
  Укра?ни -- таблицю RUSCII (РСТ 2018-91), згодом вона отримала
  мiжнародний номер CP1125.

  Розбiжностi у розмiщеннi специфiчних укра?нських лiтер
  призводили до того, що на рiзних системах листи укра?нською
  мовою виглядали перекрученими. Таке становище саме по собi
  було непри?мним, а за умов вiдсутностi узгодженно? позицi?
  щодо вибору кодово? таблицi для транспортування листiв
  FidoNet -- ще й призводило до того, що саме вживання
  укра?нсько? мови ставало iнодi мало не дратуючою поведiнкою.Шляхи до розв'язання проблеми

  Описаний в FSC-0054 механiзм явного зазначення кодово?
  таблицi у рядку "^aCHRS:" (iз використанням Level 2 --
  перекодування символiв з iнтервалу \0x80 - \0xff за принципом
  best match) ? найбiльш придатним у даному випадку.

  Враховуючи те, що у FSC-0054 закрiпленi назви лише для деяких
  кодових таблиць на базi латиницi, необхiдно формально
  затвердити позначення у рядку "^aCHRS:" кодових таблиць з
  укра?нськими лiтерами.

  Оскiльки дискусiя в регiональнiй конференцi? R46.SYSOP
  показала, що дiйти консенсусу з питання кодово? таблицi за
  умовчуванням, тобто, при вiдсутностi рядку "^aCHRS:" взагалi,
  або його неправильному використаннi ("IBMPC 2"), неможливо;
  тому його краще вiднести до компетенцi? модераторiв конретних
  конференцiй або взагалi залишити поза увагою.Рекомендацi?

  Виходячи з усього вищенаведеного, рекомендуються наступнi
  правила обробки вхiдно? та вихiдно? кореспонденцi?:

 1. Вхiдна кореспонденцiя, рядок "^aCHRS:" яко? мiстить "CP866"
  або "+7_FIDO", вважа?ться написаною в CP866.

 2. Вхiдна кореспонденцiя, рядок "^aCHRS:" яко? мiстить "CP1125"
  або "UKR", вважа?ться написаною в CP1125.

 3. Вихiдна кореспонденцiя в кодуваннi CP1125 познача?ться рядком
  "^aCHRS: CP1125 2" (як виняток, допуска?ться також "UKR").

 4. Вихiдна кореспонденцiя в кодуваннi CP866 познача?ться рядком
  "^aCHRS: CP866 2" (як виняток, допуска?ться також "+7_FIDO").

 5. Будь-яких iнших назв кодових таблиць у ^aCHRS бажано уникати,
  оскiльки якщо програмне забезпечення дозволя? проставляти цей
  рядок, то краще робити це правильно.Приклади розв'язання проблеми

 * Для редактора GoldED: використову?ться штатний механiзм
  character translation, набiр необхiдних таблиць та приклади
  фрагментiв конфiгурацiйних файлiв можна знайти в архiвi
  ged-chsu.zip (by Andrew Porokhnyak)

 * Для редакторiв timEd, MsgEd та iнших FSC-0054 compliant:
  використову?ться штатний механiзм writemaps/readmaps, набiр
  необхiдних файлiв можна знайти в архiвi ukrmaps.zip (by
  Serguei Trouchelle)

 * Для довiльного редактора, який дозволя? редагувати темплейт
  листа: додати на самому початку темплейту рядок
  "^aCHRS: CP1125 2" або "^aCHRS: CP866 2" ("^a" це символ
  ASCII з кодом 0x01). Така дiя, хоч вона i не спроможна
  перекодувати вхiдну кореспонденцiю, ? жестом добро? волi у
  вiдношенi до всiх читачiв ваших листiв, якi можливiсть такого
  перекодування мають.

  Вищезгаданi файли, а також, можливо, i iншi приклади доступнi
  на ftp://ftp.lucky.net/pub/fido/ukr/

Зв'язок з автором

  Пропозицi?, зауваження, доповнення, приклади розв'язання
  проблеми надсилайте за адресою:
  Andrew Porokhnyak, 2:463/327@fidonet
  або aop@olmi.kiev.ua

# --- 8< ---

    Porokh
    mailto:aop@olmi.kiev.ua

... Шум в линии любезно предоставлен КГТС
--- GoldED/386 3.0.1
 * Origin: VROOOM Node, Pripyat, Ukraine (2:463/327)