Фидонет Сеть 465 - Fido-Донбасс

Сеть 2:465
УзелНазвание узла
Город
Сисоп узлаТелефон станции
флаги узла в нодлисте
ICQ UINwww-page
1 Digital Craft
Donetsk
Andrew Kholodenin 380-62-3354122
9600,ZYX,CM,MO,XA,LO
..
4 K.I.T.
Donetsk
Konstantin Boot 380-62-3350832
9600,ZYX,V34,MO,XX,Z19,U,TRE,
..
5 Vega BBS
Donetsk
Igor Malkov 380-62-3352643
9600,ZYX,CM,XX
..
6 Donetsk-Alisa BBS
Donetsk
Sergey P. German 380-622-973601
9600,V34,ZYX,XX,MO,Z19
.
10 Computer news
Donetsk
Alik Trakhtman 380-622-926859
9600,V34,V32B,V42B,MO
32770152http://www.03.dn.ua
11 Ints Internet Host
Donetsk
Dmitry Aksyonov 380-62-3372211
9600,V34,V32T,V42B,CM,MO,XX,U,ENC
67146579http://www.Ints.net/~Dimka
12 Fantasy Station
Donetsk
Igor Vorobey 380-622-556378
9600,ZYX,XA,MO
..
15 Senior
Donetsk
Alexey Gorjatchev 380-622-940638
9600,V32B,V42B,XX,U,TXH
..
ex /17Donbass Northern
Druzhkovka
Sergey L. Chuchanov 380-6267-45768
9600,V32B,V42B,XX,MO,LO,U,TEf
57645236http://SLCh.multishop
21 Mad Router
Donetsk
Anatol Gavrilchenko 380-62-3350359
9600,ZYX,XA,MO
..
23 Sapphire
Donetsk
Alex Serbinenko 380-622-915565
9600,V32B,V42B,CM,XX,MO
..
24 Cat's
Donetsk
Konstantin V. Rudenko380-62-3359175
9600,ZYX,XX,U,TSH
.http://www.MrCat.org
26 GodFatherBBS
Ukraine
Igor Mezhakov 380-62-3370651
9600,H16,V34,V32B,CM,LO,XX
..
27 ATON
Donetsk
Eduard Fediun 380-62-3359047
2400,V42B,MO,XA
..
34 R-A-I-N
Donetsk
Igor Ratnikov 380-62-3355873
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO,XX
..
35 A Night At The Opera
Druzhkovka
Oleg Moroz 380-6267-42174
9600,ZYX,XX,U,TRF
..
37 InterBis
Donetsk
Andrey Grinjov 380-622-553143
9600,ZYX,MO,XX,U,TRH
..
39 DVK Private Station
Donetsk
Dmitry Kotlyarov 380-622-920281
9600,V32B,V42B,XX
..
40 Sweet Home Station
Donetsk
Alex Vasilevitsky 380-622-921039
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TwH
10335614.
41 Soft Headquarters
Donetsk
Dmitry Gurtjak 380-62-3358020
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TAh
..
44 King Creole
Donetsk
Konstantin Kouznetsov380-622-900413
9600,V32B,V42B,CM,XX
..
46 Beer&Bear
Donetsk
Paphnuty Khubedzev 380-62-3359632
9600,ZYX,CM,XA,MO
..
50 Ex-R46C
Donetsk
Anton Kuznetsov 213.133.161.46
9600,MO,CM,TCP,IBN,BINKD
49605509http://vedavrat.org
51 VC FiSO
Donetsk
Andy Zherebtchenko 380-622-972348
9600,H16,V34,VFC,V32B,CM,MO,XX
14586180.
52 Sapphire Cat
Donetsk
Konstantin Voloshin 380-622-915793
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TRF
16407441.
53 MS Club BBS
Donetsk
Michael S. Kalinkin Down..
54 PVT Ejen
Donetsk
Ejen Gladenyuk 380-622-587448
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO
..
55 D U N E
Donetsk
Sergey N.Nikitenko 380-622-955526
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TSh
13491656.
57 OK Station
Donetsk
Oleg Kasyanov 380-622-958115
2400,V42B,MO,XX,U,TUG
..
58 Chanel+
Donetsk
Dmitry Yermakov 380-622-910482
9600,ZYX,MO
..
59 Legal Genius
Donetsk
Sergey Lisenko 380-62-3341749
9600,ZYX,XA,MO,U,TSF
38217870.
ex /60Brothers K
Donetsk
Alexander Kulentsov 380-622-937289
9600,V32B,V42B,XX,U,TUF
13956961http://www.kare.com.ua/alkul
61 Energy Station
Donetsk
Yury Pak 380-622-922160
9600,V34,VFC,V32B,V42B,XX,MO
..
62 Power Sound
Konstantinovka
Michael Ostroumov 380-6272-43208
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,LO,U,TRe
..
63 New Poltergeyst
Konstantinovka
Alexander Karamin 380-6272-29157
9600,V32B,V42B,MO,XX
..
ex /64Electric Nest
Donetsk
Alex Cherkaew 380-622-972073
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO,XX
11694394
65 Eagle-owl BBS
Donetsk
Andrew Zuenkov 380-622-924968
9600,V34,V32T,V42B,MO,XX,U,TWF
17028696.
66 Mega Ltd.
Donetsk
Pavel Kulchenko 380-622-934377
9600,V32B,V42B,MO,XA
..
67 Silver Turrel
Donetsk
Ivan Metalnikov 380-622-551697
9600,MO,XA,V32B,V42B,U,TWF
..
68 Plasma BBS (Line 1)
Donetsk
Andrey Samoylov 380-622-915613
9600,V34,VFC,V32B,V42B,LO,CM,XX
20313628
69 Tender (Line 1)
Donetsk
Alex Denisenko 380-622-978661
9600,ZYX,CM,MO,XX,U,ENC,NEC
21602464http://support.scrooge.donetsk.ua/~tender
70 Fantom Station
Donetsk
Daniil Didenko 380-62-3340944
9600,V34,V32B,V42,MO,CM,XX,U,ENC
29032445http://Didy.by
72 Little Point
Donetsk
Dmitry Zherlitsin 380-622-914640
2400,MNP,XA,MO
..
74 Emerald BBS
Donetsk
Igor Panov 380-62-3350056
9600,V32B,V42B,MO
..
75 Business House
Donetsk
Igor Malkov 380-62-3323971
9600,ZYX,CM,XX
..
77 Dom Rodnoy
Donetsk
Igor Politykin 380-62-3351113
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TUE
20509823.
78 OXO-gen
Donetsk
Peter A. Tankeev 380-622-220482
9600,ZYX,XA,MO,U,TRF
..
79 Aladon
Donetsk
Konstantin Voloshin 380-62-3353388
9600,V32B,V42B,MO
..
80 KatrAn
Donetsk
Anatoly Katrich 380-622-576237
9600,V32B,MO,LO,XX
44015877.
81 Losk Station
Donetsk
Mike Smith 380-622-918738
9600,V34,V32T,V42B,CM,MO,XA
..
82 MoonLight Rider
Donetsk
Serge Reva 380-622-927121
9600,V34,V32B,V42B,MO,LO,XX,U,TvE
43942889
84 Magnetic Fields UA
Donetsk
Alexandr Kanevskiy 380-622-926453
9600,V32B,V42B,MO,U,Tce
6335765
85 AlexBBB
Donetsk
Alex Grechanovsky 380-62-3340176
9600,H16,V34,VFC,V32T,MO,XX,CM
31684396.
87 Taxation Office
Donetsk
Vitaly Sharakhmatov 380-62-3359197
9600,V32B,V42B,CM,MO
..
91 AKKOM
Donetsk
Dmitry Kornienko 380-62-3340975
9600,V34,V32B,V42B,XX,MO,U,TUF
15370702.
92 Municipal Hospital 18
Donetsk
Sergey Koroliov 380-622-577484
9600,V34,VFC,V32B,V42B,CM,MO,XX
..
93 x'Bell&King
Donetsk
Natasha Maliuta 380-62-3359806
9600,V34,VFC,V32B,V42B,CM,MO
..
94 Captain McRoute
Makeevka
Valery P Kosminski 380-62-3356608
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TWe
..
97 Fenol
Novgorodsk
Serg Kolesnikov 380-6247-33669
2400,XX,MO
..
98 Iron Felix
Donetsk
Andrew Oghgihin 380-62-3353289
9600,V34,ZYX,CM,MO,XX,Z19
..
99 <=>
Donetsk
Andrey Sokolyanskiy 380-622-921214
9600,ZYX,MO,XX
..
102 InCoS
Donetsk
Alexander Basov 380-622-916940
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TSE
..
103 Give Me Beer System
Donetsk
Vlad Sinitsky 380-62-3357082
9600,V32B,V42B,MO,U,TTE
.
104 Designer Center
Donetsk
Eduard Toryanik 380-622-583057
9600,V32B,V42B,MO,XX
..
107 SnakeMan's Station
Donetsk
Dima Yasir 380-62-3356032
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TSD
.
109 Donbass-Energy
Donetsk
Alex Demchenko 380-62-3353619
9600,V34,VFC,V32B,MO,XX,U,TUd
..
110 Pib Net
Donetsk
Dmitry Kravchenko 380-62-3353859
9600,V32B,V42B,V34,CM,MO,XX
12118827http://www.f-1
111 Adventure Unlimited
Donetsk
Roland Chanishvily Down..
112 Extremal
Donetsk
Alexander Tankeev 380-622-234125
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX
..
113 Hells Bells
Donetsk
Olga Lavrenchuk 380-622-902923
9600,V32B,V42B,MO,XX
..
115 Target Studio
Druzhkovka
Vitaly Slaykovsky 380-6267-34923
9600,ZYX,CM,XA,MO,LO
..
116 Delta
Donetsk
Konstantin Slipenko 380-62-3352995
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO,XX,U,TUF
..
117 T-Net
Torez
Sergey Dubovik 380-6254-35172
9600,ZYX,MO,XX,U,TQE
..
118 South East
Ugledar
Valery Sytnik380-6273-65777
9600,ZYX,MO,XX
..
119 Arena
Donetsk
Serge Avdeyenko380-62-3349192
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TTC
..
120 L.S.D. Fantasies BBS
Donetsk
Vasily Fursov380-622-517787
9600,V32B,V42B,XX,U,TVD
..
121 UNGG
Donetsk
Genady Korzh380-622-582994
9600,V32B,V42B,XX,LO,U,TRD
..
122 Alex Kri
Donetsk
Alexey S. Krivonosov380-622-905247
9600,V34,V32B,V42B,MO,U,TTH
..
123 Deep Sky BBS
Donetsk
Alex VasilevitskyDown10335614.
125 <=-DCC-=>
Donetsk
Alex Frolov380-62-3330003
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TRF
..
126 VVV
Donetsk
Oleg Naumenko 380-622-559482
9600,ZYX,LO,XX
..
129 HARRY Station
Druzhkovka
Igor Makarov 380-6267-43917
9600,ZYX,XX,U,TIR
..
130 Red Fox BBS
Donetsk
Boris Efimenko 380-622-589080
9600,V32B,V42B,XX,U,TWE
18263222.
132 IlArt
Donetsk
Ilya Maluk 380-622-638448
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TVD
..
133 Z 333 BBS
Donetsk
Vladimir Korolyov 380-622-918171
9600,V34,V32T,V42B,CM,XW,U,ENC
10022729
134 FinExpert
Konstantinovka
Andy Kuzmenko 380-6272-24199
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TOG
..
135 Dancing on Fire Station
Donetsk
Alexey Tishkin 380-622-661116
9600,H16,V34,VFC,V32T,XX,U,TWE
41400933.
139 Radicom Ltd
Donetsk
Alexey L. Beliansky 380-62-3375465
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TTF
..
140 Stranger & Family
Donetsk
Serge Gordin 380-622-550613
9600,V34,ZYX,MO,XX,,U,TAd
..
141 Education BBS
Donetsk
Vasily Miroshnichenko380-62-3351364
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TWD
6999251http://bsl.dc.dn.ua
143 TNT
Donetsk
Andrew Shtern 380-622-574437
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TWg
9702534.
144 Mirage
Torez
Alexandr Kuschev 380-6254-34310
9600,V32B,V42B,MO,XA,LO,U,TRU
..
145 Rescue Station
Donetsk
Aleksey Fedosov 380-62-3359827
9600,V34,V32T,V42B,MO,XA
..
146 FairyLand
Donetsk
Alexandr Prihodjko 380-622-933309
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TRD
17913399.
147 V-Novoselka Tax office
V-Novoselka
Andrey Shapovalov 380-6243-90899
9600,V34,V42B,XX,U,TSF
..
148 geon.donetsk.ua
Donetsk
Leon Kanter 380-622-539152
9600,V32B,V42B,CM,MO
11205025
149 Bahmut Pib
Artemovsk
Oleg Drupp 380-62-3356894
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TUE
..
150 InterCrug
Donetsk
Igor Ratnikov 380-622-931240
9600,V32B,V42B,MO,XX
..
ex /152Lawyer
Donetsk
Alexander Mihejev 380-622-936396
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TVE
.
153 Free Lunch
Donetsk
Vladislav Kononenko 380-622-991292
9600,H16,V32T,MO,U,TcE,ENC
..
154 IuD
Donetsk
Boris Efimenko 380-62-3323816
9600,H16,V34,V32T,MO,LO,XA,U,TUF
18263222.
155 Iceland
Donetsk
Alex Yakovlev 380-62-3324808
9600,V32B,V42B,MO,XA
..
156 Lost In Hell BBS
Donetsk
Max Botev 380-622-946274
9600,V32B,V42B,XA,U,TVe
11652873.
157 L.S.D. Fantasies BBS
Donetsk
Vasily Fursov 380-62-3376549
9600,ZYX,XX,U,TQF
22370795.
158 Impact Group
Donetsk
Andrey Grinjov 380-622-916271
9600,V32B,V42B,MO,XA
..
159 Solar Queen UA
Donetsk
Max Mokry 380-622-775111
9600,V32B,V42B,MO
20283926http://oblako.dn-ua.com
161 Owl Station
Donetsk
Alexander Brustinov 380-622-551904
9600,V32B,V42B,XX,U,TCe
..
162 Golden Calf BBS
Donetsk
Taras Gordienko 380-622-974889
9600,V32B,V42B,XX,U,TOM
..
163 GQS
Dobropolye
Andrey Kuleshov 380-6277-24608
9600,ZYX,CM,MO,XX,Z19
..
164 Niten
Donetsk
Alexander Hara 380-622-666058
9600,H16,V34,VFC,V32T,XX,U,TWd
..
165 3D Lab
Donetsk
Andrey Bruschenko 380-622-936718
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TTF
..
166 9600 BBS
Donetsk
Vasya Moskalev 380-622-573590
9600,V34,VFC,V32B,V42B,XX,U,TBD
..
167 Oberon
Donetsk
Vyacheslav Garonin 380-622-908027
9600,V32B,V42B,CM,MO,XX
36456442.
168 Pallada BBS
Donetsk
Sergey Gribovod 380-622-991349
9600,V32B,V42B,XX,U,TUD
..
169 Research Lab
Donetsk
Dmitry Pasynkov 380-62-3359578
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TTG
..
172 SoFT
Donetsk
Sergey Tahtarov 380-62-3354268
9600,V34,VFC,V32B,V42B,XX,U,TSF
..
173 KERIGUDU
Donetsk
Dima Lisenko 380-62-3340986
9600,ZYX,MO,XX,Z19,U,Tcd,
..
174 Black Cat
Donetsk
Yuriy Lobachenko 380-622-922874
9600,V34,V32B,V42B,XX,MO,U,TVE
..
176 Sky Net Station
Torez
Roman Tarasov 380-6254-32891
9600,V32B,V42B,MO,XA,LO,U,TUX
..
177 PIB Magistr
Donetsk
Alexander Tcherkassky380-622-915795
9600,MO
..
178 Tiger Station
Snegnoe
Andrey Borisov 380-6256-53408
9600,ZYX,XX,U,Tsh
..
179 Tender's Voice
Donetsk
Alex Denisenko 380-62-3359095
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TTE
..
180 Likurg
Donetsk
Dmitry Nizkov 380-622-923146
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TUE
..
181 Konst PIB
Konstantinovka
Dmitry Fedorov 380-62-3357661
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TUE
..
182 DGTU FTN
Donetsk
Andrey Liaskovsky 380-622-925013
9600,V34,V32B,MO,XA,U,Tce
..
183 Lion station
Donetsk
Lev Tushkanov 380-622-632085
9600,V42B,V32B,V34,U,TTE
..
184 Man'97
Donetsk
Artiom Maluk 380-62-3359598
9600,ZYX,XX,MO,U,TTF
..
185 Linux Hub Test
Donetsk
Victor Nickulin 380-62-3322208
9600,H16,V34,VFC,V32T,CM,MO,XX
..
186 Discovery
Donetsk
Dmitry Zubov 380-622-570375
9600,V34,V32B,V42B,U,TPE
48131194.
187 SiliconMothDungeon
Donetsk
Alexandr Tsibenko 380-622-239157
9600,V32B,V42B,MO,XA
..
188 K8
Donetsk
Vasily Miroshnichenko380-62-3351805
9600,V34,V42B,CM,MO,U,ENC
6999251http://bsl.dc.dn.ua
ex /188K8
Donetsk
Catherine Ponomarchuk380-62-3379637
9600,V34,V42B,CM,MO,U,ENC
..
189 Tender (Line 2)
Donetsk
Alex Denisenko 380-62-3359895
9600,H16,V34,V32T,CM,MO,XX,U,ENC
..
191 Invar BBS
Donetsk
Max Mihalyov 380-62-3822233
9600,V34,XX,Z19,U,TUD
9192518
192 Smile Club
Donetsk
Andy Shevchenko 380-622-952555
9600,V32B,V42B,MO,XX,U,TAd
50541102
193 Hunter
Donetsk
Alexandr Timoshenko 380-62-3343135
9600,V34,V32B,V42B,XX,MO,U,TTF
..
194 KirPES
Donetsk
Dmitry Zabolotny 380-622-772809
9600,ZYX,XX,MO
..
195 Shurik-systeM
Donetsk
Alexander Ryaboshapko380-622-630471
9600,V34,V32T,V42B,MO,XX,U,TXD
.
196 LSV Station
Donetsk
Serge Loboda 380-62-3370814
9600,V34,V32B,V42B,XW,MO,U,TUE
34005651
197 Home Production
Druzhkovka
Vladislav Zhuk 380-6267-42170
9600,V34,V32B,V42B,MO,XW,U,TPE
..
198 FLASH
Donetsk
Vasily Pichugin 380-622-233190
9600,V34,V32T,V42B,XX,MO,U,TVD
28201686.
ex /199OGSO
Donetsk
Maks Shishoff 380-622-224091
9600,ZYX,XX,MO,U,TRE
37840546
201 VT-Info
Donetsk
Sergey Volchenko 380-62-3381074
9600,V32B,V42B,XA,U,TVd
15998521
202 911 Station
Donetsk
Sergey Kostrov 380-622-584900
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TVE
..
203 Sled BBS
Donetsk
Andjey Sledevskiy 380-622-555794
9600,V34,V32B,V42B,MO,XA,U,TUF
15067248
204 EteVeTo
Donetsk
Va Milushnikov 380-622-976708
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TXd,ENC
9387239
205 SOV Station
Druzhkovka
Oleg Sukhonos 380-6267-93353
9600,V32B,V42B,MO,XX
.
206 Ren-TV
Debaltsevo
Vitaly Tron 380-62-3343824
9600,V34,V32B,V42B,CM,XA
..
207 Power Of Magic
Donetsk
Alexander Belik 380-622-662343
9600,H16,V34,VFC,V32B,XX,U,TWD
.
208 SATTV-House
Debaltsevo
Alexander Yeresko 380-6249-95414
9600,V32B,V42B,V34,CM,MO,XX
39144087
209 Golden Eagle BBS
Donetsk
Sergei Orlov 380-622-558819
9600,V32B,V42B,XA,U,TVD
..
210 Armageddon
Donetsk
Dmitry Nizkov 380-62-3344610
9600,V34,V32B,V42B,CM,MO,U,ENC
..
211 HardSoft BBS
Konstantinovka
Dmitry Shovchko 380-6272-24672
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TTE
..
212 DSoft
Donetsk
Alex Kondratov 380-62-3810295
9600,V34,V32T,V42B,CM,MO,XX,LO
..
213 SharOl-BBS
Donetsk
Oleg Sharuk 380-622-573071
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TRG
27849128.
214 FG Station
Donetsk
Alexander Budnicky 380-62-3345013
9600,V34,XX,MO
27126571.
215 SoftWar
Donetsk
Andrew Baranovich 380-62-3826436
9600,H16,V34,VFC,V32T,CM,MO,XX
39394825.
216 MadCat Station
Donetsk
Eugene Grey 380-622-581671
9600,V32B,V42B,MO,LO,XX,U,TUE
24307238.
217 Lodestar
Donetsk
Serge Losev 380-62-3322326
9600,H16,V34,VFC,V32T,XX,MO,U,TUE
..
219 UltraStation
Donetsk
Andrey Palkin 380-62-3826433
9600,H16,V34,VFC,V32T,CM,MO,XA
..
220 Crime&P
Donetsk
Vadim Kochkarev 380-62-3352076
9600,V34,V32B,V42B,CM,MO,XX
..
221 MagicStation
Donetsk
Alexandr Usenko 380-622-910861
9600,V32B,V42B,XA,MO,U,TVF
..
222 house.of.ptah
Donetsk
Oleg Tews 380-62-3340181
9600,V34,V32b,V42b,XX,MO,LO
8191762http://www2.dcc-ua.com/ptah
223 BLACK HOLE
Dobropolye
Igor Sidorenko 380-6277-24683
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TND
..
224 Favorit+
Avdeevka
Aleksandr Skabelka 380-6236-71194
9600,ZYX,MO,XX,Z19,U,TsH
..
225 AlisA
Donetsk
Oleg Ivanilov 380-622-615009
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TVc
.
227 Seraphim station
Donetsk
Eugene Lozovsky 380-62-3359783
9600,V32B,V42B,CM,MO
..
228 FBI station
Donetsk
Alex Kriuk 380-622-924469
9600,V34,V32B,V42B,XX,U,TXD
25468867.
229 Crazy Demon
Donetsk
Dmitry Gurkevich 380-622-941422
9600,V32B,V42B,MO,U,Ttd
..
232 Mouse Killer
Donetsk
Andrey Lomakin 380-622-661413
9600,V32B,V42B,XX,U,TUE
..
234 WebCrawler
Donetsk
Stas Akimushkin 380-62-3378969
9600,V32B,V42B,V34,XX,CM
46490394
235 Piper's Station
Donetsk
Anton Nechayevsky 380-62-3341467
9600,V32B,V42B,XX,U,TVE
22605930.
236 Velton.Link
Donetsk
Andrey Samoylov 380-62-3352383
9600,V34,VFC,V32B,V42B,XX,U,TSG
..
237 Army
Donetsk
Pavel Shaternik 380-622-525178
9600,V32B,V42B,MO,XX
..
238 UG
Donetsk
Alexander Gofman 380-62-3351692
9600,XX,MO,V32B,V42B,U,TOe
.
239 JSA Station
Donetsk
Mihail Kapitanov 380-62-3821639
9600,V34,VFC,V32B,V42B,MO,XA
.
240 KGS Station
Donetsk
Eugene Malkov 380-62-3322493
9600,XX,MO,V34,V42B
34684028
241 SinCom Station
Gorlovka
Michel Golukhov 380-6242-97604
9600,V32B,V42B,MO,U,TQE
..
242 Crazy Station
Donetsk
Eugene Safronov 380-622-574726
9600,XX,MO,V34,V42B
41902137.
245 Dimril
Donetsk
Dmitry Cherkas 380-622-712244
9600,V34,V42B,MO,XX
..
246 Togakure
Donetsk
Evgen Eremenko 380-622-992375
9600,V32B,V42B,MO,U,TUF
..
247 GrandD
Donetsk
Dmitry Daniltsev 380-622-575774
9600,V34,V42B,XX,U,TTd
..
248 Prodigy Station
Donetsk
Yuriy Strashnoy 380-62-3341261
9600,V34,V32B,V42B,MO,XX,U,TWE
..
249 Advokat
Donetsk
Alina Amirowa 380-622-577068
9600,V34,V32B,V42B,MO,LO,XX,U,TXB
27920831.
250 New Tech BBS
Donetsk
Andrew Nikolaev 380-622-979677
9600,V32B,V42B,XX,MO,U,TUD
..
251 Scorpion
Donetsk
Roman Anikeev 380-622-973422
9600,V32B,V42B,V34,XX,U,TVE
..
252 C Force Station
Donetsk
Vlad Potapov 380-622-909142
9600,V34,V32B,V42B,XX,MO,U,TWF
..
254 FrOzEn
Donetsk
Den Markovsky 380-622-663157
9600,V32,XX,MO,U,TUD
50375377
255 Polyanich
Donetsk
Evgeny Polyansky 380-62-3348164
9600,V34,MO,LO,XX,U,ENC
56837283http://Polyanich.da
256 WILD CORE
Donetsk
Alex Chertkov 380-622-582465
9600,V34,V32B,V42B,MO,LO,XX,U,TXD
51324108
260 Miracle station
Donetsk
Alexander Kovalchuk 380-622-510257
9600,V42B,V32B,V34,MO,XX,U,TUE
58947770
269 PRAVEX-BANK
Donetsk
Taras Gordienko 380-62-3359895
9600,ZYX,CM,MO,XX,U,ENC
..
277 PIB Magistr
Donetsk
Artem Kaushan 380-62-3372390
9600,ZYX,XX,MO,U,TSE
..
280 Final Fantasy
Donetsk
Andrey Malahov 380-622-665396
9600,V34,V32B,V42B
96865079
285 ItlaiBBS
Donetsk
Sergey Kandelaky 380-62-3826434
9600,H16,V34,VFC,V32T,CM,MO,XX
30591088
300 ANGEL's Inc.
Donetsk
Oleg Zhitnik 380-622-926185
9600,V34,V32B,V42B,MO,U,TUD
58525211
301 VSearch
Donetsk
Sergey Volchenko 380-622-928503
9600,V32B,V42B,XA,MO
..
310 PrivatBD
Donetsk
Dmitry Kravchenko 380-62-3352446
9600,V32B,V42B,V34,CM,MO,XX
12118827http://www.f-1
666 Devil BBS
Donetsk
Roman Lesnichenko 380-622-664082
2400,MNP,XX,U,TVE
14886423

С предложениями, советами и замечаниями пишите.


Сеть 2:465 и некоторые сети 2:465